0
تم الرد عليها

Не учитываются задания

yaroi منذ 12 شهر محدّث منذ 11 شهر 2

не учитывается рейтинг(-войти в тройку лидеров.)надо 15 побед .пройдено 10.а последние 4 не учитывается.. надо по одному из еженедельных заданий  -войти в тройку лидеров.прошел 15 побед и застопорилось(перестали учитываться рейтинги тройки лидеров).не учлось 4 победы.

جواب

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте! Попробуйте обновиться и помните, что ежедневные задания засчитываются только в не PRO битвах (ММ).

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте! Попробуйте обновиться и помните, что ежедневные задания засчитываются только в не PRO битвах (ММ).

я уже и принскрин сделал,заня 1 место.увы,опять ничего.

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho