0
تم الرد عليها

вопрос

vladislav200809 منذ 3 سنة • تم التحديث من قبل Color منذ 3 سنة 1

Здравствуйте!

Аккаунт Sanitardead был заригистрирован на почте 89163662896@mail.ru.

Регистрация аккаунта Sanitardead2 на ту же почту привела к не вожможности зайти в аккаунт Sanitardead.

Возможно ли восстановить аккаунт Sanitardead?

تم الرد عليها

Обратитесь в тех.поддердку, заполните спец. форму - http://tankionline.com/forms/retrieve/ru/

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho